Deze website maakt gebruik van cookies
om het gebruiksgemak te verbeteren Accepteren Meer informatie

Kennis bezitten geeft twee voordelen: men oordeelt minder en men oordeelt beter

(François-Augustin de Paradis de Moncrif)

Kennisbank

In onze kennisbank delen wij de kennis en ervaringen die wij opdoen in onze praktijk. Dat kan gaan over nieuwe regelgeving of jurisprudentie, maar ook over de nieuwe inzichten die wij verwerven bij het oplossen van de problemen die dagelijks aan ons worden voorgelegd.

Erfgenamen / nabestaanden werknemer hebben recht op ontbindingsvergoeding

De Hoge Raad heeft op 3 oktober 2014 geoordeeld dat de erfgenamen / nabestaanden van een werknemer, die overlijdt voor het overeengekomen tijdstip van ontbinding van de arbeidsovereenkomst, recht hebben op de toegekende ontbindingsvergoeding.

Meer lezen

Kantonrechtersformule en verrekening pensioen

De Rechtbank Overijssel, sector Kanton, oordeelt op 12 maart 2014 ondermeer dat de redelijkheid en billijkheid mee brengt dat op de ontbindingsvergoeding in mindering wordt gebracht het bovenwettelijk deel dat werkneemster ontvangt en de doorlopende pensioenverplichting van werkgever jegens werkneemster.

Meer lezen

Gemeenten gaan over tot aanstelling in algemene dienst en toekenning Individueel Loopbaanbudget

De VNG ledenbrief 12/101 van 26 november 2012 gaat over de uitwerking van de afspraak uit het cao-akkoord 2011-2012 over de aanstelling in algemene dienst. In het cao-akkoord is afgesproken dat alle medewerkers van de gemeente uiterlijk op 1 januari 2013 zijn aangesteld in algemene dienst.

Meer lezen

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Per 1 januari 2013 wordt de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector van kracht. Deze wet  bevat regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector en is gepubliceerd in Stb. 2012, 583.

Meer lezen

Wet aanpassing bestuursprocesrecht en wijzigingen Besluit proceskosten bestuursrecht

Met de Wet aanpassing bestuurster (WAP) wordt met ingang van 1 januari 2013 de Algemene wet bestuursrecht op een aantal onderdelen aangevuld, verbeterd en vereenvoudigd (Stb. 2012, 682 en 684). Alles staat in het bijzonder in het teken van een zo efficiënt en effectief mogelijke finale geschillenbeslechting. Gepubliceerd in Stb. 2012, 682, 683 en 684, 1 januari 2013

Meer lezen

Sociaal Flankerend Beleid sector Rijk ten einde, wat nu?

Als uitgangspunt bestaat met ingang van 1 januari 2012 geen aanspraak meer op de voorzieningen van het Besluit Sociaal Flankerend Beleid. Voorzieningen die uiterlijk op 31 december 2011 aan individuele ambtenaren zijn toegekend, blijven uiteraard wel van kracht. Ook wanneer de voorziening na 1 januari 2012 eindigt, of het ontslag na die datum ingaat.

Meer lezen

Arbeidsconflict met ambtenaar gaat de gemeente weer geld kosten

De Centrale Raad van Beroep heeft op 2 augustus 2012 overwogen dat het college bevoegd was de ambtenaar op de subsidiaire ontslaggrond van ernstig en duurzaam verstoorde verhoudingen te ontslaan en dat voor hem een passende regeling dient te worden getroffen.

Meer lezen

STECR Werkwijzer Verslaving en Werk

In de Werkwijzer Verslaving en Werk wordt aandacht besteed aan verslaving en/of het gebruik van middelen en (dis)functioneren op het werk. In de kern gaat de Werkwijzer over het signaleren van de problematiek van verslaving/afhanke­lijkheid en het goed kunnen doorverwijzen naar specialisten in het veld.

Meer lezen

Herrie in het onderwijs

Conflicten komen op alle lagen in de school voor. Tussen leerlingen, tussen ouders en docenten, in een sectie, tussen werkgever en werknemer en op bestuursniveau.
APS-Merlijn Groep conferentie op maandag 2 april 2012

Meer lezen

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, oftwel de ‘afschaffing’ van de ambtenaar

Op 3 november 20120 dienen de leden Koşer Kaya en Van Hijum hun wetsvoorstel in tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, TK 2010-2011, nummer 32550).

Meer lezen

Abonneer u op de nieuwsbrief

En ontvang ons laatste nieuws.