"Een gevolg van voortdurend conflict is het vernauwen van onze visie op wat mogelijk is."

(Nelson Mandela)

Mediation

Hans Stuiver is onze mediator. Hij is vanaf 5 augustus 2004 geregistreerd NMI-registermediator/MfN-registermediator (een beschermde titel). Dat wil zeggen dat Hans een gekwalificeerd en door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) erkende mediator is, die aan de voorwaarden van de MfN voldoet. Zo heeft hij in 2003/2004 bij Merlijngroep in Nuland de erkende basisopleiding gevolgd, voldoet hij aan het beroepsprofiel van een professionele mediator, zijn op zijn optreden onder andere de gedragsregels van de MfN-registermediator van kracht en valt hij onder een klachtregeling en tuchtrechtspraak.

Ook is hij verplicht om zijn mediationkennis en -vaardigheden continu op peil te houden.

MfN-Registermediator CMYK

Naamloos-1


Arbeidsmediation

Hans is in het bijzonder geïnteresseerd in wat, met een verzamelnaam, “arbeidsmediation” heet. Vanwege zijn achtergrond in het ambtenarenrecht en daarmee vergelijkbare cao’s en arbeidsomgevingen werkt hij bij voorkeur in overheidsomgevingen en settingen als onderwijs, zorg en welzijn.

Buurtbemiddeling

Als vrijwilliger zet Hans sinds 2012 zijn mediation skills in, als buurtbemiddelaar voor de Stichting U-Centraal (de vrijwilligersorganisatie voor de Gemeente Utrecht).

Het Mediatorsgilde

Daarnaast is hij verbonden aan Het Mediatorsgilde. Het Mediatorsgilde bestaat uit een aantal zelfstandige mediators die, elk in hun eigen specialisme, van wanten weten.


Mediation

Wat is mediation?

Mediation of conflictbemiddeling wordt door partijen ingezet om gezamenlijk, begeleid door een onafhankelijke derde (de mediator), een oplossing te vinden voor hun kwestie. Bij een kwestie hoeft het niet te gaan om een uitgediept arbeidsconflict of een, al in (hoger) beroep verkerende, procedure. Mediation kan op elk moment in een arbeidsrelatie worden ingezet wanneer een partij vindt dat een ander, of een groep, hem dwarsboomt of ergert; bijvoorbeeld ten aanzien van zijn arbeidsinhoud, arbeidsverhouding, arbeidsomstandigheden of arbeidsvoorwaarden. Te denken valt aan (on)gewenste omgangsvormen, kwesties rondom ziekte en arbeidsgeschiktheid, integriteit, (dis)functioneren en ontslag en alle daarmee samenhangende juridische procedures.

Wanneer zet je het in?

Wanneer één van de partijen meent dat mediation een oplossing kan bieden, kan dit middel worden ingezet. Kenmerkend voor mediation is dat partijen er vrijwillig voor kiezen om in overleg en “aan de hand van” een (externe) onafhankelijke mediator zelf, op korte termijn (enige weken tot een aantal maanden), tegen ‘geringe’ kosten (in arbeidskwesties veelal volledig door de werkgever gedragen), een duurzame door hen beiden gedragen maatwerk oplossing te vinden voor hun kwestie. Dit in tegenstelling tot jarenlange kostbare juridische procedures, waarbij een rechter eenzijdig een uitspraak oplegt, waarbij zich emotioneel vrijwel altijd één partij de verliezer voelt.

Het proces

Het overleg in de mediation vindt plaats op basis van gemotiveerde vrijwilligheid. Elk van de partijen en ook de mediator kan (met name ingeval van gebrek aan vertrouwen) de mediation in elke fase van het gesprek beëindigen. Mediation gebeurt op voet van gelijkwaardigheid, is vertrouwelijk en de inhoud van de mediation valt, zolang geen overeenstemming is bereikt en is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, onder geheimhouding. Gerechtelijke procedures worden, als uitgangspunt, stilgelegd. Een “staakt het vuren” met uitzondering van die acties, in het ambtenarenrecht, die nodig zijn om termijnen veilig te stellen.


De administratie

De mediation start met het door partijen (en indien aan de orde hun achterban, waaronder (juridische) adviseurs, bestuursleden en echtelieden) ondertekenen van de mediationovereenkomst. Partijen worden door de mediator ook in het bezit gesteld van de Gedragsregels voor de MfN-registermediator, het MfN-mediationreglement en de toelichting daarop, die alle van belang zijn voor het mediationproces en een mogelijk vervolg daarop. Personen die in een later stadium gaan deelnemen aan het mediationproces ondertekenen ofwel een separate geheimhoudingsverklaring ofwel de al door partijen ondertekende mediationovereenkomst.

Vaststellingsovereenkomst

Veel mediations eindigen met een vaststellingsovereenkomst. Daarin worden de afspraken vastgelegd die partijen over de beslechting van hun kwestie hebben gemaakt, inclusief afspraken over eventueel lopende juridische procedures en daarmee samenhangende kosten. Procedures worden in de regel op korte termijn beëindigd. Een enkele keer mislukt een mediation, met alle mogelijke (vervelende) gevolgen voor de toekomst in de arbeidsverhouding.

Meer weten?

Meer informatie over mediation, wat het is en wat u er mee kunt bereiken, vindt u op de website van Mediators federatie Nederland.

 


Gerelateerde artikelen


Publicaties

Praktijkgids Ambtenarenrecht

Situatieve arbeidsongeschiktheid en mediation

Een onderzoek naar de ‘gedwongen’ vrijwilligheid van mediation in het kader van de verplichtingen van de werkgever en werknemer bij situatieve arbeidsongeschiktheid.

Meer info

Heeft u een conflict en wilt u het oplossen?

Neem contact op!

Abonneer u op de nieuwsbrief

En ontvang ons laatste nieuws.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.