"Kennis bezitten geeft twee voordelen: men oordeelt minder en men oordeelt beter."

(François-Augustin de Paradis de Moncrif)

Kennisbank

In onze kennisbank delen wij de kennis en ervaringen die wij opdoen in onze praktijk. Dat kan gaan over nieuwe regelgeving of jurisprudentie, maar ook over de nieuwe inzichten die wij verwerven bij het oplossen van de problemen die dagelijks aan ons worden voorgelegd.

Werkgevers en werknemers akkoord over arbeidsmarkthervormingen; het SER-advies

Begin juni 2021 hebben werkgevers en werknemers een in de Sociaal Economisch Raad (SER) tot stand gekomen ontwerp-advies ‘zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving’ (nummer 21/08) gepresenteerd (op 18 juni jl. vastgesteld door de Raad). In het advies geeft de SER haar visie op toekomstige hervormingen van de Nederlandse arbeidsmarkt voor de middellange termijn (van 2021 tot 2025) voor het nieuwe kabinet.

ZZP-er en de Wet DBA; wat is de stand van zaken?

Sinds 2016 vervangt de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie). De wet DBA is destijds ingevoerd om zzp’ers en opdrachtgevers duidelijkheid te geven over de (arbeids-)relatie die zij aangaan. Uit de diverse evaluaties die sindsdien hebben plaatsgevonden, heeft het kabinet moeten constateren dat de wet DBA niet de duidelijkheid heeft gebracht die er van werd verwacht. Tot er een alternatief is voor de Wet DBA wordt handhaving tot minimaal oktober 2021 grotendeels uitgesteld, het ‘handhavingsmoratorium’.

Eindelijk duidelijkheid over het ‘slapende dienstverband’: verplicht einde aldus de Hoge Raad!

Op 8 november 2019 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan naar aanleiding van de prejudiciële vragen van de rechtbank Limburg over de toelaatbaarheid van ‘slapende dienstverbanden’. De Hoge Raad oordeelt dat het slapend dienstverband in strijd is met goed werkgeverschap; de werkgever is een transitievergoeding verschuldigd aan de werknemer en moet instemmen met beëindigen van het dienstverband.

CAO Gemeenten 2020 definitief: toch bovenwettelijke uitkering bij verstoorde arbeidsverhoudingen

Op 1 januari 2020 wijzigt, als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), de ambtelijke status van veel ambtenaren (alleen defensie, politie en rechterlijke macht zijn uitgezonderd). De ambtelijke aanstelling van de ambtenaren wordt op 1 januari a.s. van rechtswege omgezet in een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht.
Het afgelopen jaar is in de verschillende overheidssectoren druk onderhandeld over een cao die met ingang van 1 januari 2020 in de plaats moet komen van de huidige rechtspositieregelingen. Voor de sector gemeenten wordt met ingang van 1 januari 2020 de CAR/UWO vervangen door de Cao Gemeenten.

Toetsingskader verwijtbare werkloosheid door CRvB herzien

Belangrijke uitspraak voor eigenrisicodragende overheidswerkgevers

In het artikel Strafontslag en toch WW-uitkering? Kan (nie) waar zijn! bespraken wij de gevolgen voor een overheidswerkgever indien hij onvoldoende voortvarend te werk ging bij het opleggen van strafontslag. Soms kon de ontslagen ambtenaar, tot ieders verrassing, na een hoger beroepsprocedure dan toch een WW-uitkering worden toegekend.
Met zijn uitspraken van 7 november 2018 in kwesties bij een gemeente, de politie en het bijzonder onderwijs, besproken in het persbericht, heeft de Centrale Raad van Beroep een nieuw toetsingskader geïntroduceerd waardoor aan deze onverwachte en verrassende uitkomst een einde lijkt te zijn gekomen.

Loondoorbetaling bij ziekte: wat gaat er veranderen?

Het plan uit het regeerakkoord om de loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers), te verkorten van twee naar één jaar is van de baan. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een kamerbrief op 20 december 2018 maatregelen aangekondigd die het voor kleine werkgevers makkelijker, duidelijker en goedkoper maken om het loon bij ziekte door te betalen.

Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel compensatie transitievergoeding

Op 10 juli 2018 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen, dit kort nadat de Tweede Kamer op 5 juli 2018 al had ingestemd met het wetsvoorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake de compensatie van de transitievergoeding na ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (en bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden). Vanaf 2020 worden werkgevers gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij ontslag van werknemers na twee jaar arbeidsongeschiktheid.

De wijzigingen in de Arbowet

In onze praktijk is opgevallen dat de recente wijzigingen van de Arbowet (officieel de Arbeidsomstandighedenwet), die de positie van werknemers versterkt, nog maar matig bekend is. Wij proberen daar met deze bijdrage iets aan te doen.
Per 1 juli 2017 is de Arbowet gewijzigd. De vernieuwde Arbowet betrekt werkgevers en werknemers meer bij gezondheid en veiligheid op de werkvloer; waarbij de nadruk ligt op preventie.

Abonneer u op de nieuwsbrief

En ontvang ons laatste nieuws.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.