"Kennis bezitten geeft twee voordelen: men oordeelt minder en men oordeelt beter."

(François-Augustin de Paradis de Moncrif)

Kennisbank

In onze kennisbank delen wij de kennis en ervaringen die wij opdoen in onze praktijk. Dat kan gaan over nieuwe regelgeving of jurisprudentie, maar ook over de nieuwe inzichten die wij verwerven bij het oplossen van de problemen die dagelijks aan ons worden voorgelegd.

Uitspraak HR Deliveroo: een holistische benadering

Op 24 maart 2023 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de Deliveroo zaak. De HR geeft geen duidelijke kaders voor afgrenzing van de schijnzelfstandigheid, zoals sommigen wellicht hadden gehoopt. Wel formuleert de HR een voor de praktijk bruikbaar toets-kader voor de vraag wanneer er sprake is van een arbeidsovereenkomst en wanneer niet.

Wat is een goed overheidswerkgever?

In het Tijdschrift voor Ambtenarenrecht (TAR 2022, nr. 10) is het artikel van onze collega Koen Weijling met de titel “Wat is een goed overheidswerkgever?” gepubliceerd.

UWV aansprakelijk voor gebrekkig deskundigenoordeel

In een uitspraak van 10 november 2021 heeft de rechtbank Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2021:6648, AR Updates -2021-1467) het UWV veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding aan ING wegens onrechtmatig handelen jegens de ING als werkgever in verband met het uitbrengen van een gebrekkig deskundigenoordeel.

Werkgevers en werknemers akkoord over arbeidsmarkthervormingen; het SER-advies

Begin juni 2021 hebben werkgevers en werknemers een in de Sociaal Economisch Raad (SER) tot stand gekomen ontwerp-advies ‘zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving’ (nummer 21/08) gepresenteerd (op 18 juni jl. vastgesteld door de Raad). In het advies geeft de SER haar visie op toekomstige hervormingen van de Nederlandse arbeidsmarkt voor de middellange termijn (van 2021 tot 2025) voor het nieuwe kabinet.

ZZP-er en de Wet DBA; wat is de stand van zaken?

Sinds 2016 vervangt de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie). De wet DBA is destijds ingevoerd om zzp’ers en opdrachtgevers duidelijkheid te geven over de (arbeids-)relatie die zij aangaan. Uit de diverse evaluaties die sindsdien hebben plaatsgevonden, heeft het kabinet moeten constateren dat de wet DBA niet de duidelijkheid heeft gebracht die er van werd verwacht. Tot er een alternatief is voor de Wet DBA wordt handhaving tot minimaal oktober 2021 grotendeels uitgesteld, het ‘handhavingsmoratorium’.

Eindelijk duidelijkheid over het ‘slapende dienstverband’: verplicht einde aldus de Hoge Raad!

Op 8 november 2019 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan naar aanleiding van de prejudiciële vragen van de rechtbank Limburg over de toelaatbaarheid van ‘slapende dienstverbanden’. De Hoge Raad oordeelt dat het slapend dienstverband in strijd is met goed werkgeverschap; de werkgever is een transitievergoeding verschuldigd aan de werknemer en moet instemmen met beëindigen van het dienstverband.

CAO Gemeenten 2020 definitief: toch bovenwettelijke uitkering bij verstoorde arbeidsverhoudingen

Op 1 januari 2020 wijzigt, als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), de ambtelijke status van veel ambtenaren (alleen defensie, politie en rechterlijke macht zijn uitgezonderd). De ambtelijke aanstelling van de ambtenaren wordt op 1 januari a.s. van rechtswege omgezet in een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht.
Het afgelopen jaar is in de verschillende overheidssectoren druk onderhandeld over een cao die met ingang van 1 januari 2020 in de plaats moet komen van de huidige rechtspositieregelingen. Voor de sector gemeenten wordt met ingang van 1 januari 2020 de CAR/UWO vervangen door de Cao Gemeenten.

Toetsingskader verwijtbare werkloosheid door CRvB herzien

Belangrijke uitspraak voor eigenrisicodragende overheidswerkgevers

In het artikel Strafontslag en toch WW-uitkering? Kan (nie) waar zijn! bespraken wij de gevolgen voor een overheidswerkgever indien hij onvoldoende voortvarend te werk ging bij het opleggen van strafontslag. Soms kon de ontslagen ambtenaar, tot ieders verrassing, na een hoger beroepsprocedure dan toch een WW-uitkering worden toegekend.
Met zijn uitspraken van 7 november 2018 in kwesties bij een gemeente, de politie en het bijzonder onderwijs, besproken in het persbericht, heeft de Centrale Raad van Beroep een nieuw toetsingskader geïntroduceerd waardoor aan deze onverwachte en verrassende uitkomst een einde lijkt te zijn gekomen.

Loondoorbetaling bij ziekte: wat gaat er veranderen?

Het plan uit het regeerakkoord om de loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers), te verkorten van twee naar één jaar is van de baan. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een kamerbrief op 20 december 2018 maatregelen aangekondigd die het voor kleine werkgevers makkelijker, duidelijker en goedkoper maken om het loon bij ziekte door te betalen.

Abonneer u op de nieuwsbrief

En ontvang ons laatste nieuws.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.