"Onbekendheid met het recht geeft meer aanleiding tot processen dan kennis van het recht."

(Marcus Tellius Cicero)

Vakgebieden

Wij zijn gespecialiseerd in het ambtenarenrecht, arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht en in de juridische aspecten van personeels- en organisatievraagstukken. Kortom, in alle juridische aspecten waar u in een arbeidsorganisatie tegenaan loopt. Denk aan thema’s als medezeggenschap, reorganiseren, samenwerkingsproblematiek, integriteit, pesten, ziekte en arbeidsongeschiktheid, functioneringsproblematiek en ontslag. Wij werken in beginsel voor zowel werkgevers als werknemers/ambtenaren in alle sectoren.

Van oudsher treden wij met name op voor werkgevers en werknemers bij de overheid, in de zorg en het onderwijs, of wel de (semi-)publieke sector. Wij weten hoe in de publieke sector “de hazen lopen”. Dit maakt dat wij snel kunnen schakelen en weten op welke knoppen we moeten drukken om resultaat te krijgen.

Onze specialisatie ligt op de volgende rechtsgebieden:

  • ambtenarenrecht
  • arbeidsrecht
  • algemeen bestuursrecht
  • socialezekerheidsrecht
  • pensioenrecht
  • medezeggenschapsrecht
  • onderwijsrecht

Overheid

Werken voor de overheid betekent werken in het openbaar belang en het publiek domein. Van ambtenaren wordt een hoge mate van integriteit verwacht, van overheidswerkgevers een grote mate van zorgvuldigheid. De wijze waarop het handelen van ambtenaren en overheidswerkgevers wordt beoordeeld is daarmee bij uitstek juridisch.

Is mijn handelen integer? Heb ik te maken met een ambtenaren “oude stijl” of met een ambtenaar met een arbeidsovereenkomst? Welk belang weegt zwaarder? Wat zijn de relevante feiten en de af te wegen belangen die ik bij het besluit moet betrekken? Moet er nog nader onderzoek worden verricht? Moet ik de zienswijze van de ambtenaar inwinnen? Is het besluit evenredig? Ben ik niet vooringenomen? Is dit wel een besluit in de zin van de Awb of moet ik een ontslag op staande voet verlenen? Allemaal vragen die typisch horen bij de ambtelijke rechtspositie.

Integriteitskwesties

Wij kunnen u van dienst zijn bij integriteitskwesties in de ambtelijke en bestuurlijke sfeer. Van advies over het opzetten en uitvoeren van een integriteitsonderzoek tot aan advies over te nemen besluiten en het voeren van juridische procedures.

Meer lezen

Reorganisaties

Reorganiseren of organisatieontwikkeling, fusie, gemeentelijke herindelingen, privatiseringen en verzelfstandigingen zijn bij de overheid aan de orde van de dag. Wij hebben zeer ruime ervaring met het opstellen van het Sociaal Plan en/of Sociaal Statuut, overleg met vakbonden en ondernemingsraden, optreden als voorzitter/lid van plaatsingsadvies- en bezwarencommissie, advisering over juridische structuren en het voeren van verzoek-, bezwaar- en beroepsprocedures, zowel voor de overheidswerkgever als voor individuele ambtenaren.

Meer lezen

Functioneringsproblematiek

Als iemand niet op de goede plek zit, is dat slecht voor iedereen, niet in de laatste plaats voor de betrokken ambtenaar zelf. Het vroeg onderkennen van de problematiek en zoeken naar een kwaliteitsoplossing kan veel ellende voorkomen. Wij hebben zeer ruime ervaring in het begeleiden van en adviseren over functioneringsproblematiek. We worden liefst in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken.

Meer lezen

Ziekte en re-integratie

Ziektedossiers leveren veel kopzorgen op, zowel voor werkgevers als werknemers/ambtenaren. De financiële belangen zijn aan beide kanten groot en het UWV eist veel van partijen als het gaat om bijvoorbeeld re-integratie-inspanningen en dossiervorming. Een foutje of te late actie kan grote gevolgen hebben. Wij kunnen hier zorgen wegnemen door procesbewaking, voorlichting, advisering en zo nodig het voeren van juridische procedures.

Meer lezen

Normalisering rechtspositie

Op 1 januari 2020 is de ambtelijke status voor het merendeel van de  ambtenaren vervallen. Het civiele arbeidsrecht is op hen van toepassing. Voor overheidsorganisaties betekent dit dat P&O-ers en arbeidsjuristen (om)geschoold moeten worden en dat regelingen, standaardbrieven, werkprocessen, handboeken, besluitvormingsprocessen, mandaatregelingen en dergelijke aangepast moeten worden. Wij kunnen u ondersteunen en ontzorgen.

Meer lezen

Politieke ambtsdragers

Als één van de weinige kantoren in Nederland kunnen wij bogen op langjarige ervaring en unieke kennis op het terrein van de rechtspositie van politieke ambtsdragers (wethouders, raadsleden, burgemeesters, gedeputeerden en leden van provinciale staten, hoogingelanden, dijkgraven, Eerste en Tweede Kamerleden etc.).

Meer lezen

Vragen over overheid

Neem contact op

Zorg

Werken met en voor patiënten/cliënten in de zorg vraagt grote betrokkenheid en deskundigheid van het personeel. Fouten kunnen letterlijk fataal zijn. Medische ethiek, integriteit en kostenbewustzijn, zijn woorden die passen bij de zorg en het voortdurende spanningsveld waarin mensen die in de zorg werken zich bevinden.

In de zorg is net alles een beetje anders geregeld. In de zorg werken zowel ambtenaren als werknemers met een arbeidsovereenkomst. Er gelden specifieke CAO’s en arbeidsvoorwaardenregelingen, waarin bijvoorbeeld bovenwettelijke werkloosheidsvoorzieningen zitten. Ook qua pensioenvoorziening zijn er veel verschillende regelingen. De Arbo- en arbeidstijdenwet speelt een grote rol vanwege continuroosters. Wij hebben de kennis en ervaring om u te adviseren.

Arbeidsconflicten

Werknemers in de zorg zijn betrokken bij hun werk en hun patiënten/cliënten. Bij conflicten kunnen de emoties hoog oplopen. Conflicthantering en de-escalatie zijn vaak beter dan aansturen op een arbeidsconflict. Wij hebben zeer ruime ervaring in het begeleiden en oplossen van arbeidsconflicten. Wat willen we bereiken en wat is de volgende stap? Dat zijn de vragen waar wij u bij kunnen helpen.

Meer lezen

Ontslagrecht

Dat het ontslagrecht met ingang van 1 juli 2015 is gewijzigd en door de Wet Arbeidsmarkt in Balans per 1 januari 2020 flink is aangepast, kan u niet zijn ontgaan. Wat betekent dat nu concreet voor mij, of voor mijn organisatie? Voor dat soort vragen kunt u bij ons terecht. Wij houden u ook op de hoogte van de ontwikkelingen in de jurisprudentie via onze nieuwsbrief en kennisbank.

Meer lezen

Klokkenluiders

In geen enkele sector waren er in 2014 zoveel klokkenluidersmeldingen als in de zorg. Volwassen en betrokken medewerkers nemen geen blad voor de mond. Wij ondersteunen klokkenluiders en organisaties.

Meer lezen

Vragen over zorg

Neem contact op

Onderwijs

Recht op onderwijs lijkt een vanzelfsprekendheid in Nederland. Toch doen zich in de praktijk allerlei situaties voor waarin dat recht niet te gelde kan worden gemaakt of in het gedrang komt. Denk aan verwijderingen en schorsing van moeilijk hanteerbare leerlingen, aan toelatingsbeleid en aan leerlingen die in verband met een specifieke ziekte of handicap buiten de boot vallen. De specifieke rechtsrelatie tussen overheid, school, leerkrachten, leerlingen/studenten en ouders wordt geregeld in het onderwijsrecht. In Nederland hebben we dat op een nogal ingewikkelde manier gedaan.

Verder zijn er bijna altijd meerdere ‘spelers’ in het spel, waardoor de zaak al snel complex wordt. Denk aan: ouders, leerlingen, leerkrachten, directeur, schoolbestuur, onderwijsinspectie, arbeidsinspectie, gemeente, leerplichtambtenaar, (zorg)verzekeraars, Ministerie van OCW, Participatiefonds, UWV, MR, etc.

Tenslotte doen zich in het onderwijs, net als in het gewone leven, allerlei situaties voor met juridische gevolgen, waar verschillende rechtsgebieden op van toepassing zijn. Denk aan civiele aansprakelijkheid bij ongevallen op school, of als gevolg van pesten, contracten en verbintenissenrecht, arbeidsconflicten, besluiten die vatbaar zijn voor bezwaar en beroep. Al deze zaken liggen in het onderwijsrecht vaak net iets anders dan in de wereld buiten het onderwijs. Dit vraagt om specifieke juridische deskundigheid en kennis van het werkveld.

Stuiver & Weijling Advocaten staat ouders/leerlingen, leerkrachten en onderwijsinstellingen bij in allerhande juridische problematiek binnen het onderwijs. Daarbij proberen wij er eerst samen met alle betrokken partijen uit te komen. Zo nodig voeren wij de noodzakelijke juridische procedures.

Op zoek naar een goed geïnformeerde adviseur binnen uw vakgebied?

Wij staan u graag te woord

Abonneer u op de nieuwsbrief

En ontvang ons laatste nieuws.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.