Wijzigingen dagloonbesluit werknemersverzekeringen: hoger dagloon voor bepaalde groep WW-gerechtigden

Per 1 december 2016 wordt het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen (Stb. 2016, 390) aangepast vanwege het dagloonverlagend effect, dat voor bepaalde groepen WW-gerechtigden is ontstaan door de invoering van de inkomensverrekening van de Werkloosheidswet door de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015.

Deze groepen WW-gerechtigden zijn flexwerkers, starters, herintreders en werknemers die voorafgaand aan hun WW-uitkering minder loon kregen door arbeidsongeschiktheid. Drie situaties zijn gewijzigd:

  • kalendermaanden in de referteperiode waarin geen loon is genoten worden voortaan buiten beschouwing gelaten bij de berekening van het dagloon (met name van belang voor starters, flexwerkers en herintreders), dit heeft een dagloonverhogend effect.
  • voor werknemers die na 104 weken ziekte vanwege ontslag (of vangnetters die 52 weken een ZW-uitkering hebben genoten) een beroep doen op de WW, doordat zij minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn, wordt de referteperiode voor de bepaling van het dagloon verlegd naar het jaar voordat de werknemer arbeidsongeschikt is geworden, wat kan leiden tot een hoger dagloon.
  • toegevoegd is dat voortaan ook een werkstaking, een werkgever is immers niet zonder meer verplicht het loon door te betalen aan een werknemer die deelneemt aan een staking, tijdens de referteperiode voor het dagloon buiten beschouwing wordt gelaten.

Voor de werknemers die in de periode van 1 juli 2015 tot 1 december 2016 werkloos zijn geworden wordt via de Tijdelijke regeling eenmalige tegemoetkoming Dagloonbesluit (Stcrt. 2016, 56189) in 2017 een eenmalige tegemoetkoming verstrekt.
In januari 2017 ontvangen de werknemers die in aanmerking komen voor de tegemoetkoming een brief hierover van het UWV.
Vanaf april 2017 wordt de tegemoetkoming uitbetaald. Vanaf dinsdag 1 november 2016 worden door het UWV de voorwaarden toegelicht waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming.

Op 26 oktober 2016 heeft minister Asscher laten weten ook een regeling te treffen voor de werknemers voor wie in een kalendermaand een WW-recht ontstaat of zou zijn ontstaan en een ander recht op WW-uitkering loopt of herleeft, de zogenoemde herlevers. Het is niet mogelijk om deze groep herlevers op te nemen in de Tijdelijke regeling. Compensatie voor deze specifieke groep vanaf het moment van het aflopen van het eerste recht tot aan het moment van het aflopen van het (lagere) tweede recht, is gewenst. Deze compensatieregeling kan pas vanaf 2018 worden uitgevoerd door het UWV.

bianca kl vierkant


Gerelateerde artikelen

Abonneer u op de nieuwsbrief

En ontvang ons laatste nieuws.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.